Principal Investigator

Cheng Zhang(张成)

Google Scholar

Professor

Institute for Nanoelectronic Devices and Quantum Computing

Email: zhangcheng@fudan.edu.cn
Graduate Students

Yuxiang Wang (王宇祥)
yuxiangwang20@fudan.edu.cn
B.S. Tongji University
    
Yicheng Mou (牟毅成)
ycmou20@fudan.edu.cn
B.S. Zhejiang University of Technology
    
Jianwen Ma (马健文)
majw23@m.fudan.edu.cn
B.S. Chongqing Normal University
    
Jiaming Gu (顾嘉明)
23110190025@m.fudan.edu.cn
B.S. Fudan University
    
Haonan Chen (陈昊楠)
22110190004@m.fudan.edu.cn
B.S. Fudan University
    
Jiayu Wang (王嘉宇)
22110190056@m.fudan.edu.cn
B.S. Fudan University
    
Zixuan Xu (许子轩)
22110190072@m.fudan.edu.cn
B.S. Fudan University
    
Yingchao Xia (夏英超)
23110190072@fudan.edu.cn
B.S. Fudan University
    Undergraduate Students

Pengyu Wan (万鹏宇)
20307110217@fudan.edu.cn
Fudan University
    

Zifan Zhang (章子钒)
20307110267@fudan.edu.cn
Fudan University
    

Yiming Wei (魏怡茗)
amyweiyiming@163.com
Fudan University
    
Alumni

• Bailin Chen (陈柏霖 senior thesis 2022), Graduate Student, Fudan University
• Runzhou Li (李润洲 senior thesis 2023), Graduate Student, Fudan University
• Xiaotian Li (李小田 senior thesis 2023), Graduate Student, Fudan University

Collaborators