Principal Investigator

Cheng Zhang(张成)

Google Scholar

Associate Professor

Institute for Nanoelectronic Devices and Quantum Computing

Email: zhangcheng@fudan.edu.cn
Graduate Students

Yuxiang Wang (王宇祥)
yuxiangwang20@fudan.edu.cn
B.S. Tongji University
    
Yicheng Mou (牟毅成)
ycmou20@fudan.edu.cn
B.S. Zhejiang University of Technology
    
Jianwen Ma (马健文)
20210190036@fudan.edu.cn
B.S. Chongqing Normal University
    
Jiaming Gu (顾嘉明)
17307110123@fudan.edu.cn
B.S. Fudan University
    Undergraduate Students

• Haonan Chen (陈昊楠), Fudan University
• Bailin Chen (陈柏霖), Fudan University
• Kangzheng Yu (喻康正), Fudan University
Collaborators