Publications

2023:

1.       Jianwen Ma#, Xianghao Meng#, Binhua Zhang#, Yuxiang Wang, Yicheng Mou, Wenting Lin, Yannan Dai, Luqiu Chen, Haoqi Wu, Jiaming Gu, Jiayu Wang, Yuhan Du, Chunsen Liu, Wu Shi, Bobo Tian, Lin Miao, Peng Zhou, Chun-Gang Duan, Changsong Xu*, Xiang Yuan*, Cheng Zhang*, Memristive switching in the surface of a charge-density-wave topological semimetal, Submitted.

2.       Jiaming Gu#, Yicheng Mou#, Jianwen Ma#, Haonan Chen#, Chuanxin Zhang, Yuxiang Wang, Jiayu Wang, Hangwen Guo, Wu Shi, Xiang Yuan, Xue Jiang, Dean Ta, Jian Shen, Cheng Zhang*, Discovery of acousto-drag photovoltaic effect, Submitted.

3.       Wenbin Wu, Zeping Shi, Mykhaylo Ozerov, Yuhan Du, Yuxiang Wang, Xiaosheng Ni, Xianghao Meng, Chunhui Pan, Haifeng Pan, Zhenrong Sun, Run Yang, Yang Xu, Yusheng Hou, Zhongbo Yan, Cheng Zhang, Haizhou Lu, Junhao Chu, Xiang Yuan, The discovery of three-dimensional Van Hove singularity, Submitted.

4.       Yuanji Ma#, Yuhan Du#, Xinyi Wang, Yuxiang Wang, Hongru Wang, Binglin Liu, Wenbin Wu, Xianghao Meng, Zeping Shi, Jing Meng, Lin Sun, Cheng Zhang, Xueliang Shi, Hai-Bo Yang, Zhenrong Sun, Xiang Yuan*, Room-temperature ferromagnetism and temperature-induced Hall sign reversal in Ta0.67V0.33Se2, Submitted

5.       Yuxiang Wang#, Minhao Zhao#, Jinglei Zhang#, Wenbin Wu, Shichao Li, Yong Zhang, Wenxiang Jiang, Nesta Benno Joseph, Liangcai Xu, Yicheng Mou, Yunkun Yang, Pengliang Leng, Yong Zhang, Li Pi, Alexey Suslov, Mykhaylo Ozerov, Jan Wyzula, Milan Orlita, Fengfeng Zhu, Yi Zhang, Xufeng Kou, Zengwei Zhu, Awadhesh Narayan, Dong Qian, Jinsheng Wen, Xiang Yuan*, Faxian Xiu*, Cheng Zhang*, Observation of quantum oscillations and quasiparticle mass enhancement near the Mott-Ioffe-Regel limit, Submitted

6.       Yuxiang Wang, Jianwen Ma, Jian Yuan, Wenbin Wu, Yong Zhang, Yicheng Mou, Jiaming Gu, Peihong Cheng, Wu Shi, Xiang Yuan, Jinglei Zhang*, Yanfeng Guo*, Cheng Zhang*, Absence of metallicity and bias-dependent resistivity in low-carrier-density EuCd2As2, SCIENCE CHINA Physics, Mechanics & Astronomy, DOI:10.1007/s11433-023-2283-0 (2023)

7.       Lu Wang, Zejing Guo, Qing Lan, Wenqing Song, Zhipeng Zhong, Kunlin Yang, Tuoyu Zhao, Hai Huang, Cheng Zhang, Wu Shi*, Controllable Carrier Doping in Two-Dimensional Materials Using Electron-Beam Irradiation and Scalable Oxide Dielectrics, Micromachines 14(11), 2125 (2023)

8.       张成, 外尔轨道及三维量子霍尔效应研究进展, 中国基础科学 25(03), 29 (2023)

9.       Chen Li#*, Yuhan Du#, Haonan Chen, Xinxin Han, Wenbin Wu, Xiufang Kong, Cheng Zhang*, Xiang Yuan*, Transmission infrared micro-spectroscopic study of individual human hair, Journal of Biomedical Optics 28 (11), 116501 (2023)

10.    Xianghao Meng#, Yuhan Du#, Wenbin Wu#,Xing Deng, Jinjin Wang, Jianwen Ma, Zeping Shi, Binglin Liu, Yuanji Ma, Fangyu Yue, Ni Zhong, Ping-Hua Xiang, Cheng Zhang, Chun-Gang Duan, Zhenrong Sun, Junhao Chu,Xiang Yuan*. Giant superlinear power dependence of photocurrent based on layered Ta2NiS5 photodetector. Advanced Science 10, 2300413 (2023)

11.    Wenbin Wu#, Zeping Shi#, Yuhan Du, Yuxiang Wang, Fang Qin, Xianghao Meng, Binglin Liu, Yuanji Ma, Zhongbo Yan, Mykhaylo Ozerov, Cheng Zhang*, Hai-Zhou Lu, Junhao Chu, and Xiang Yuan*. Topological Lifshitz transition and one-dimensional Weyl mode in HfTe5. Nature Materials, 22, 84–91 (2023)

2022:

1.     Cheng Zhang#*, Jinshan Yang#, Zhongbo Yan#, Xiang Yuan, Yanwen Liu, Minhao Zhao, Alexey SuslovJinglei Zhang, Li Pi, Zhong Wang, Faxian Xiu*, Magnetic-field-induced nonlinear transport in HfTe5, National Science Review 9, nwab208 (2022).

2.     Yuhan Du#, Ju Chen#, Wenbin Wu#, Zeping Shi#, Xianghao Meng, Cheng Zhang, Shijing Gong, Junhao Chu, and Xiang Yuan*. Comparative Raman spectroscopy of magnetic topological material EuCd2X2 (X = P, As). Journal of Physics: Condensed Matter, 34(22), 224001.(2022)


2021:

1.     Cheng Zhang, Yi Zhang, Haizhou Lu, X. C. Xie, Faxian Xiu, Cycling Fermi arc electrons with Weyl orbitsNature Reviews Physics 3, 660-670 (2021)(Review)

2.     Cheng Zhang*#, Xiang Yuan#, Jinglei Zhang#, Pengliang LengYicheng Mou, Zhuoliang Ni, Hongming Zhang, Chenglin Yu, Yunkun Yang, Faxian Xiu*, Thermoelectric origin of giant nonreciprocal charge transport in NbAs nanobeltsPhysical Review Applied 15, 034084 (2021).

3.     Qiaoxia Xing, Chaoyu Song, Chong Wang, Yuangang Xie, Shenyang Huang, Fanjie Wang, Yuchen Lei, Xiang Yuan, Cheng Zhang, Lei Mu, Yuan Huang, Faxian Xiu, Hugen Yan, Tunable terahertz plasmons in graphite thin filmsPhysical Review Letters 126, 147401 (2021).

4.     Chaoyu Song, Xiang Yuan, Ce Huang, Shenyang Huang, Qiaoxia Xing, Chong Wang, Cheng Zhang, Yuangang Xie, Yuchen Lei, Fanjie Wang, Lei Mu, Jiasheng Zhang, Faxian Xiu, Hugen Yan, Plasmons in the van der Waals charge-density-wave material 2H-TaSe2Nature Communications 12, 386 (2021).


2020:

1.     Xiang Yuan#, Cheng Zhang#, Yi Zhang#, Zhongbo Yan, Tairu Lyu, Mengyao Zhang, Zhilin Li, Chaoyu Song, Minhao Zhao, Pengliang Leng, Mykhaylo Ozerov, Xiaolong Chen, Nanlin Wang, Yi Shi, Hugen Yan, Faxian XiuThe discovery of dynamic chiral anomaly in a Weyl semimetal NbAsNature Communications 11, 1259 (2020). (Highlighted by Prof. Xi Dai (HKUST) in Nature Physics with a commentary “Dynamical anomaly“; Editors’ Highlights and 2020 Top 50 Physics Articles in Nature Communications)


2019 and before:

1.     Cheng Zhang#, Zhuoliang Ni#, Jinglei Zhang#, Xiang Yuan#, Yanwen Liu, Yichao Zou, Zhiming Liao, Yongping Du, Awadhesh Narayan, Hongming Zhang, Tiancheng Gu, Xuesong Zhu, Li Pi, Stefano Sanvito, Xiaodong Han, Jin Zou, Yi Shi, Xiangang Wan, Sergey Y. Savrasov, Faxian XiuUltrahigh conductivity in Weyl semimetal NbAs nanobeltsNature Materials 18, 482-488 (2019). (Highlighted by Nano Today, “Transition metal nanobelts show high conductivity”; Highlighted by Phys.Org, “Semimetals are high conductors”; CCTV News)

2.     Cheng Zhang#, Yi Zhang#, Xiang Yuan#, Shiheng Lu, Jinglei Zhang, Awadhesh Narayan, Yanwen Liu, Huiqin Zhang, Zhuoliang Ni, Ran Liu, Eun Sang Choi, Alexey Suslov, Stefano Sanvito, Li Pi, Hai-Zhou Lu, Andrew C. Potter, Faxian Xiu, Quantum Hall effect based on Weyl orbits in Cd3As2Nature 565, 331–336 (2019) (ESI highly cited paper) (Highlighted by Prof. Ashvin Vishwanath (Harvard University) in Journal Club for Condensed Matter Physics with a commentary “Fermi arcs tie the knot”; Highlighted by Nature KoreaCCTV News)

3.     Yong Zhang#, Cheng Zhang#, Hongxiang Gao, Yanwen Liu, Xiaoyang Liu, Faxian Xiu, Xufeng Kou, Large Hall angle-driven magneto-transport phenomena in topological Dirac semimetal Cd3As2Applied Physics Letters 113, 072104 (2018).

4.     Ce Huang, Awadhesh Narayan, Enze Zhang, Yanwen Liu, Xiao Yan, Jiaxiang Wang, Cheng Zhang, Weiyi Wang, Tong Zhou, Changjiang Yi, Shanshan Liu, Jiwei Ling, Huiqin Zhang, Ran Liu, Raman Sankar, Fang-Cheng Chou, Yihua Wang, Youguo Shi, Kam Tuen Law, Stefano Sanvito, Peng Zhou, Zheng Han, Faxian Xiu, Inducing strong superconductivity in WTe2 by proximity effectACS Nano 12 (7), 7185 (2018).

5.     Cheng Zhang, Hai-Zhou Lu, Shun-Qing Shen, Yong P. Chen, Faxian Xiu, Towards the manipulation of topological states of matter: A perspective from electron transportScience Bulletin 63 (9), 580 (2018). (Review)

6.     Xiang Yuan, Zhongbo Yan, Chaoyu Song, Mengyao Zhang, Zhilin Li, Cheng Zhang, Yanwen Liu, Weiyi Wang, Minhao Zhao, Zehao Lin, Tian Xie, Jonathan Ludwig, Yuxuan Jiang, Xiaoxing Zhang, Cui Shang, Zefang Ye, Jiaxiang Wang, Feng Chen, Zhengcai Xia, Dmitry Smirnov, Xiaolong Chen, Zhong Wang, Hugen Yan, Faxian XiuChiral Landau levels in Weyl semimetal NbAs with multiple topological carriersNature Communications 9, 1854 (2018).

7.     Yanwen Liu, Rajarshi Tiwari, Awadhesh Narayan, Zhao Jin, Xiang Yuan, Cheng Zhang, Feng Chen, Liang Li, Zhengcai Xia, Stefano Sanvito, Peng Zhou, Faxian Xiu, Cr doping induced negative transverse magnetoresistance in Cd3As2 thin filmsPhysical Review B 97, 085303 (2018).

8.     Jiwei Ling, Yanwen Liu, Zhao Jin, Sha Huang, Weiyi Wang, Cheng Zhang, Shanshan Liu, Enze Zhang, Ce Huang, Raman Sankar, Fang-Cheng Chou, Zhengcai Xia, Faxian XiuTwo-dimensional transport and strong spin-orbit interaction in SrMnSb2Chinese Physics B 27, 017504 (2018).

9.     Cheng Zhang, Awadhesh Narayan, Shiheng Lu, Jinglei Zhang, Huiqin Zhang, Zhuoliang Ni, Xiang Yuan, Yanwen Liu, Ju-Hyun Park, Enze Zhang, Weiyi Wang, Long Cheng, Shanshan Liu, Li Pi, Zhigao Sheng, Stefano Sanvito, Faxian Xiu, Evolution of Weyl orbit and quantum Hall effect in Dirac semimetal Cd3As2Nature Communications 8, 1272 (2017).

10. Cheng Zhang#, Jianping Sun#, Fengliang Liu#, Awadhesh Narayan#, Xiang Yuan, Yanwen Liu, Jian Shen, Stefano Sanvito, Wenge Yang, Jinguang Cheng, Faxian Xiu, Evidence for pressure-induced node-pair annihilation in Cd3As2Physical Review B 96, 155205 (2017).

11. Shanshan Liu, Xiang Yuan, Yichao Zhou, Yu Sheng, Ce Huang, Enze Zhang, Jiwei Ling, Yanwen Liu, Weiyi Wang, Cheng Zhang, Jin Zou, Kaiyou Wang, Faxian XiuWafer-scale two-dimensional ferromagnetic Fe3GeTe2 thin films grown by molecular beam epitaxyNPJ 2D Materials and Applications 1, 30 (2017).

12. Ce Huang, Enze Zhang, Xiang Yuan, Weiyi Wang, Yanwen Liu, Cheng Zhang, Jiwei Ling, Shanshan Liu, Faxian Xiu, Tunable charge density wave in TiS3 nanoribbons, Chinses Physics B 26, 067302 (2017).

13. Xiao Yan, Cheng Zhang, Shanshan Liu, Yanwen Liu, David Wei Zhang, Faxian Xiu, Peng Zhou, Two-carrier transport in SrMnBi2 thin filmsFrontier of Physics 12 (3), 127209 (2017).

14. Xiang Yuan, Peihong Cheng, Longqiang Zhang, Cheng Zhang, Junyong Wang, Yanwen Liu, Qingqing Sun, Peng Zhou, David Wei Zhang, Zhigao Hu, Xiangang Wan, Hugen Yan, Zhiqiang Li, Faxian Xiu, Direct observation of Landau level resonance and mass generation in Cd3As2 thin filmsNano Letters 17 (4), 2211 (2017).

15. Cheng Zhang, Enze Zhang, Weiyi Wang, Yanwen Liu, Zhi-Gang Chen, Shiheng Lu, Sihang Liang, Junzhi Cao, Xiang Yuan, Lei Tang, Qian Li, Chao Zhou, Teng Gu, Yizheng Wu, Jin Zou, Faxian Xiu, Room-temperature chiral charge pumping in Dirac semimetalsNature Communications 8, 13741 (2017). (ESI highly cited paper) (Highlighted by Science, “Signatures of chiral anomaly multiply”; Highlighted by Prof. Patrick Lee (MIT) in Journal Club for Condensed Matter Physics with a commentary “Observation of the chiral anomaly in solids”)

16. Tong Zhou, Cheng Zhang, Huisheng Zhang, Faxian Xiu, Zhongqin Yang, Enhanced thermoelectric properties of Dirac semimetal Cd3As2Inorganic Chemistry Frontiers 3, 1637 (2016).

17. Xiang Yuan#, Cheng Zhang#, Yanwen Liu, Awadhesh Narayan, Chaoyu Song, Shoudong Shen, Xing Sui, Jie Xu, Haochi Yu, Zhenghua An, Jun Zhao, Stefano Sanvito, Hugen Yan, Faxian Xiu, Observation of quasi-two dimensional Dirac fermion in ZrTe5NPG Asia Materials 8, e325 (2016).

18. Yanwen Liu, Xiang Yuan, Cheng Zhang, Zhao Jin, Awadhesh Narayan, Chen Luo, Zhigang Chen, Lei Yang, Jin Zou, Xing Wu, Stefano Sanvito, Zhengcai Xia, Liang Li, Zhong Wang, Faxian Xiu, Zeeman splitting and dynamical mass generation in Dirac semimetal ZrTe5Nature Communications 7, 12516 (2016). (ESI highly cited paper)

19. Peihong Cheng, Cheng Zhang, Yanwen Liu, Xiang Yuan, Fengqi Song, Qingqing Sun, Peng Zhou, David Wei Zhang, Faxian Xiu, Thickness-dependent quantum oscillations in Cd3As2 thin filmsNew Journal of Physics 18, 083003 (2016).

20. Cheng Zhang, Tong Zhou, Sihang Liang, Junzhi Cao, Yanwen Liu, Xiang Yuan, Yao Shen, Qisi Wang, Jun Zhao, Zhongqin Yang, Faxian XiuUnexpected low thermal conductivity and large power factor in Dirac semimetal Cd3As2Chinses Physics B 25 (1), 017202 (2016).

21. Yanwen Liu, Cheng Zhang, Xiang Yuan, Tang Lei, Chao Wang, Liang He, Renchao Che, Faxian XiuGate-tunable quantum oscillations in ambipolar Cd3As2thin filmsNPG Asia Materials 7, e221 (2015).

22. Xiang Yuan, Lei Tang, Peng Wang, Zhigang Chen, Yichao Zou, Xiaofeng SuCheng Zhang, Yanwen Liu, Weiyi Wang, Cong Liu, Fansheng Chen, Jin Zou, Peng Zhou, Weida Hu, Faxian XiuWafer-scale arrayed p-n junctions based on few-layer epitaxial GaTeNano Research 8 (10), 3332 (2015).

23. Enze Zhang, Yanwen Liu, Weiyi Wang, Cheng Zhang, Peng Zhou, Zhi-Gang Chen, Jin Zou, Faxian Xiu, Magnetotransport properties of Cd3As2 nanostructuresACS Nano 9 (9), 8843 (2015).

24. Zhi-Gang Chen#, Cheng Zhang#,Yichao Zou, Enze Zhang, Faxian Xiu, Jin Zou, Scalable growth of high mobility Dirac semimetal Cd3As2 microbelts, Nano Letters 15 (9), 5830 (2015).

25. Shanshan Liu, Xiang Yuan, Lei Tang, Peng Wang, Enze Zhang, Cheng Zhang, Yanwen Liu, Weiyi Wang, Cong Liu, Chen Chen, Weida Hu, Faxian Xiu, Controllable synthesis of vertical heterostructure GaTexSe1-x/Si by molecular beam epitaxy, ACS Nano 9 (8), 8592 (2015).

26. Junzhi Cao#, Sihang Liang#, Cheng Zhang#, Yanwen Liu, Junwei Huang, Zhao Jin, Zhi-Gang Chen, Zhijun Wang, Qisi Wang, Jun Zhao, Shiyan Li, Xi Dai, Jin Zou, Zhengcai Xia, Liang Li, Faxian Xiu, Landau level splitting in Cd3As2 under high magnetic fieldsNature Communications 6, 7779 (2015).

27. Enze Zhang, Yibo Jin, Xiang Yuan, Weiyi Wang, Cheng Zhang, Lei Tang, Shanshan Liu, Peng Zhou, Weida Hu, Faxian XiuReS2-based field-effect transistors and photodetectors, Advanced Functional Materials 25 (26), 4076 (2015). (ESI highly cited paper)

28. Xiang Yuan, Lei Tang, Shanshan Liu, Peng Wang, Zhigang Chen, Cheng Zhang, Yanwen Liu, Weiyi Wang, Cong Liu, Jin Zou, Peng Zhou, Weida Hu, Faxian XiuArrayed van der Waals Vertical heterostructures based on 2D GaSe grown by molecular beam epitaxyNano Letters 15 (5), 3571 (2015). (ESI highly cited paper)

29. Cheng Zhang, Yanwen Liu, Xiang Yuan, Weiyi Wang, Sihang Liang, Faxian XiuHighly tunable Berry phase and ambipolar field effect in topological crystalline insulator Pb1-xSnxSeNano Letters 15 (3), 2161 (2015).

30. Enze Zhang, Weiyi Wang, Cheng Zhang, Yibo Jin, Guodong Zhu, Qingqing Sun, David Wei Zhang, Peng Zhou, Faxian Xiu, Tunable charge-trap memory based on few-layer MoS2ACS Nano 9 (1), 612 (2015).

31. Cheng Zhang, Xiang Yuan, Kai Wang, Zhi-Gang Chen, Baobao Cao, Weiyi Wang, Yanwen Liu, Jin Zou, Faxian Xiu, Observations of a metal–insulator transition and strong surface states in Bi2– xSbxSe3 thin filmsAdvanced Materials 26 (41), 7110 (2014).

32. Lihong Bao, Weiyi Wang, Nicholas Meyer, Yanwen Liu, Cheng Zhang, Kai Wang, Ping Ai, Faxian Xiu, Quantum corrections crossover and ferromagnetism in magnetic topological insulatorsScientific Reports 3, 2391 (2013).